User Tools

Site Tools


concepts:concept_50
 • type: verb
 • description: the intransitive verb; like in “smells like teen-spirit”
 • tags
 • translations
  • deu
   • riechen
  • eng
   • smell
   • reek
  • flk
   • rüke
  • gem
   • reukaną
  • nld
   • ruiken (je ruikt iemand)
   • rieken (iemand riekt)
  • nob
   • lukte
   • eime
concepts/concept_50.txt · Last modified: 2017/08/04 17:19 by dutchboi